Ahmed Bin İdris Hayatı

İdrîsiyye tarîkatının kurucusudur.1758 ‘de Fas’ın Atlantik sâhilindeki Arâiş bölgesinde bulunan Meysûr’da dünyaya geldi. 1837’de Yemen’in Subye köyünde vefât etti.

Ahmed bin İdrîs.Fas’ta pek çok hocadan ilim tahsîl etti.İlimde üstün bir dereceye yükseldi. Hocalarının icâzet, yetki vermesi üzerine dersler vermeye başladı.

Ahmed bin İdris insanlar her taraftan gelip sohbetine katılıyorlardı. Âlimler ve fazîlet sâhipleri devamlı olarak dersini tâkib ederlerdi. İlim ve irfandaki şöhreti her yere yayıldı. 1798 senesinde Mısır’a, oradan da Mekke-i mükerremeye gitti. Otuz sene kadar orada ikâmet etti. Medîne-i münevvere ve Taif’te bulundu. Bulunduğu yerde, derslerine devâm eden insanlara ilim ve edeb öğretti. Onlara dünyâ ve âhiret saâdetinin yolunu gösterdi. Daha sonra Yemen’e gitti. Zebîd, Maha ve meşhûr bir köy olan Subye’de ikâmet etti.

Ahmed bin İdrîs, Yemen’in Zebîd şehrine geldiğinde, Zebîd müftüsü Seyyid Abdürrahmân ve şehrin ileri gelen âlimleri, sabah akşam onun kurduğu ilim meclisine gidip gelmeye başladılar. Sohbetini dinleyip, çeşitli meseleler sordular.Herbirine hiç zorlanmadan birbirinden güzel ve akılları hayrette bırakan cevaplar verdi. Hepsi onun keşfine şaştılar. Sanki Ahmed bin İdrîs soruları hazırlarken yanlarında bulunmuştu. O zaman onun fazîlet ehli, Allahü teâlânın velî bir kulu olduğunu anladılar ve ona teslim oldular.

Ahmed bin İdrîs hazretleri gittiği yerlerde yüzlerce öğrenci yetiştirdi. Bu öğrencilerini dünyânın her tarafına göndererek asrının hidâyet güneşi oldu. Bir çok âlim onun üstünlüğünü bildirdiler.

Subye’de dokuz sene Allahü teâlânın emir ve yasaklarını insanlara öğretmekle meşgul olan Ahmed bin İdris hazretleri 1837 senesinde vefât etti. Aynı yerde defnedilmiş olup kabri ziyâret mahallidir.

Ahmed bin İdrîs hazretleri yüzlerce talebe yetiştirdi. İçlerinden birçoğu zamânın büyük âlimlerinden oldular.

Ahmed bin İdrîs’in eserleri şunlardır:
1) Risâlet-ül-Esâs,
2) Risâlet-ül-Kavâ’id,
3) Rûh-üs-Sünne,
4) El-Ikd-ün-nefîs fî Nazm-i Cevâhir-it-Tedrîs,
5) Es-Sülûk,
6) Kitâb-ül-Ahzâb,
7) Kimyâ-ül-Yakîn.

Ahmed Bin İdris Ahmed Bin İdris kimdir Ahmed Bin İdris hayatı İdrîsiyye tarîkatının kurucusudur.1758 ‘de Fas’ın Atlantik sâhilindeki Arâiş bölgesinde bulunan Meysûr’da dünyaya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir